Shinsgram (SHIN’S Instagram)

牟礼店 @shinsmure

志度店 @shins_shido

レインボー店 @shins_rainbow

屋島店 @shins_yashima

仏生山店 @shins_busshouzan

chouchou店 @chouchou_0402